Category: Social

பெரியார்… பெரியாரா… ?

பெரியார்… பெரியாரா… ?

பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார்

பெரும்பணியைச் சுமந்த உடல்!
பெரும்புகழைச் சுமந்த உயிர்
'பெரியார்' என்னும்
அரும்பெயரைச் சுமந்தநரை!
அழற்கதிரைச் சுமந்தமதி !
அறியா மைமேல்
இரும்புலக்கை மொத்துதல்போல்
எடுக்காமல் அடித்தஅடி !
எரிபோல் பேச்சு!
பெரும்புதுமை! அடடா, இப்
பெரியாரைத் தமிழ்நாடும்
பெற்ற தம்மா!

மணிச்சுரங்கம் போல்அவரின்
மதிச்சுரங்கத் தொளிர்ந்தெழுந்த
மழலைக் கொச்சை!
அணிச்சரம்போல் மளமளென
அவிழ்கின்ற பச்சைநடை!
ஆரியத்தைத்
துணிச்சலுடன் நின்றெதிர்த்துத்
துவைத்தெடுத்த வெங்களிறு!
தோல்வி யில்லாப்
பணிச்செங்கோ! அடடா, இப்
பகுத்தறிவைத் தமிழ் நாடும்
சுமந்த தம்மா!

உரையழகிங் கெவர்க்குவரும்?
உடலழகிங் கெவர்பெற்றார்?
ஒளிர்மு கத்தின்
நரையழகிங் கெவர்க்குண்டு?
நாளெல்லாம் வாழ்க்கையெல்லாம்
நடைநடந்து
திரையுடலை நோயுடலைச்
சுமந்துபல ஊர்திரிந்து
தொண்டு செய்த
இரைகடலை அடடா, இவ்
எரியேற்றைத் தமிழ்நாடும்
இழந்த தம்மா!

எப்பொழுதும் எவ்விடத்தும்
எந்நேர மும்தொண்டோ(டு)
இணைந்த பேச்சு!
முப்பொழுதும் நடந்தநடை!
முழுஇரவும் விழித்தவிழி!
முழங்கு கின்ற
அப்பழுக்கு இலாதவுரை!
அரிமாவை அடக்குகின்ற
அடங்காச் சீறற்ம்!
எப்பொழுதோ அடடா,இவ்
வேந்தனையித் தமிழ்நாடும்
ஏந்தும் அம்மா?

பெற்றிழந்தோம், பெரியாரை!
பெற்றியிழந் தோம்!அவரின்
பெருந்த லைமை
உற்றிழந்தோம் உணர்விழந்தோம்
உயிரிழந்தோம் உருவிழந்தோம்!
உலையாத் துன்பால்
குற்றுயிராய்க் குலையுயிராய்க்
கிடக்கின்ற தமிழினத்தைக்
கொண்டு செல்லும்
நெற்றுமணித் தலைவரினை,
அடடா,இத் தமிழ்நாடும்
நெகிழ்த்த தம்மா!

பெரியாரைப் பேசுகின்றோம்
பெரியாரை வாழ்த்துகின்றோம்
பீடு தங்கப்
பெரியாரைப் பாடுகின்றோம்
பெரியார்நூல் கற்கின்றோம்
பீற்றிக் கொள்வோம்!
உரியாரைப் போற்றுவதில்
அவருரைத்த பலவற்றுள்
ஒன்றை யேனும்
சரியாகக் கடைப்பிடித்தால்
அடடா,இத் தமிழ்நாடும்
சரியா தம்மா!

-பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார்(1974)

Advertisements

வெள்ளோட்டம்

சிறுதுளி பெரு வெள்ளம்; ஒரு வாக்கு பெரு மாற்றம் !!!
ஒருங்கிணைந்த கட்டமைப்புள்ள சிங்கார சென்னையாக்குவதற்காக தேர்தலுக்கு முன்னால் “வெள்ளோட்டம்” காட்டி எச்சரித்திருக்கிறது, வான்மழை !… எப்போதும் போல “நிவாரண தொகை” வாங்கியவுடன் மறந்துவிட்டால், 5 மூலங்கள் (நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று வானம்) தனித்தோ, ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்தோ செய்யும் “திருவிளையாடலில்” தற்காத்துக்கொள்ள நல்வழி பிறக்காது. அறவழி நடப்போமாக.

குறள் 37:
அறத்தாறு இதுவென வேண்டா சிவிகை
பொறுத்தானோடு ஊர்ந்தான் இடை.
பொருள்:
அறவழியில் நடப்பவர்கள் பல்லக்கில் உட்கார்ந்து செல்பவர்களைப் போல வாழ்க்கையில் வரும் இன்ப துன்பங்கள் இரண்டையும் எளியவாகக் கருதி மகிழ்வுடன் பயணத்தை மேற்கொள்வார்கள். தீய வழிக்குத் தங்களை ஆட்படுத்திக் கொண்டவர்களோ பல்லக்கைத் தூக்கிச் சுமப்பவர்களைப் போல இன்பத்திலும் அமைதி கொள்ளாமல், துன்பத்தையும் தாங்கிக் கொள்ளும் மனப்பக்குவமின்றி வாழ்வையே பெரும் சுமையாகக் கருதுவார்கள்.

I Will Survive

‘I Will Survive’
1978 (C) UMG

‘LYRICS’
At first I was afraid
I was petrified
Kept thinking I could never live
without you by my side
But then I spent so many nights
thinking how you did me wrong
And I grew strong
And I learned how to get along
and so you’re back
from outer space
I just walked in to find you here
with that sad look upon your face
I should have changed that stupid lock
I should have made you leave your key
If I had known for just one second
you’d be back to bother me

Go on now go walk out the door
just turn around now
’cause you’re not welcome anymore
weren’t you the one who tried to hurt me with goodbye
Did you think I’d crumble
Did you think I’d lay down and die
Oh no, not I
I will survive
Oh as long as I know how to love
I know I will stay alive
I’ve got all my life to live
I’ve got all my love to give
and I’ll survive
I will survive (hey-hey)

It took all the strength I had
not to fall apart
kept trying hard to mend
the pieces of my broken heart
and I spent oh so many nights
just feeling sorry for myself
I used to cry
But now I hold my head up high
and you see me
somebody new
I’m not that chained up little person
still in love with you
and so you felt like dropping in
and just expect me to be free
and now I’m saving all my loving
for someone who’s loving me

Go on now go walk out the door
just turn around now
’cause you’re not welcome anymore
weren’t you the one who tried to break me with goodbye
Did you think I’d crumble
Did you think I’d lay down and die
Oh no, not I
I will survive
Oh as long as I know how to love
I know I will stay alive
I’ve got all my life to live
I’ve got all my love to give
and I’ll survive
I will survive

Agile

1. Waterfall vs Agile
2. Scrum and Kanban
3. Product backlog, Sprint backlog, Scrum dashboard, Sprint Burn Down Chart
4. Distributed agile can exist when?
5. 

Religion

Religion is regarded by the common people as true, by the wise people as false, and by the rulers as useful.

Seneca ( Roman Philosopher, Mid – First Century AD ) / Gibbon et.al.