பெரியார்… பெரியாரா… ?

பெரியார்… பெரியாரா… ?

பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார்

பெரும்பணியைச் சுமந்த உடல்!
பெரும்புகழைச் சுமந்த உயிர்
'பெரியார்' என்னும்
அரும்பெயரைச் சுமந்தநரை!
அழற்கதிரைச் சுமந்தமதி !
அறியா மைமேல்
இரும்புலக்கை மொத்துதல்போல்
எடுக்காமல் அடித்தஅடி !
எரிபோல் பேச்சு!
பெரும்புதுமை! அடடா, இப்
பெரியாரைத் தமிழ்நாடும்
பெற்ற தம்மா!

மணிச்சுரங்கம் போல்அவரின்
மதிச்சுரங்கத் தொளிர்ந்தெழுந்த
மழலைக் கொச்சை!
அணிச்சரம்போல் மளமளென
அவிழ்கின்ற பச்சைநடை!
ஆரியத்தைத்
துணிச்சலுடன் நின்றெதிர்த்துத்
துவைத்தெடுத்த வெங்களிறு!
தோல்வி யில்லாப்
பணிச்செங்கோ! அடடா, இப்
பகுத்தறிவைத் தமிழ் நாடும்
சுமந்த தம்மா!

உரையழகிங் கெவர்க்குவரும்?
உடலழகிங் கெவர்பெற்றார்?
ஒளிர்மு கத்தின்
நரையழகிங் கெவர்க்குண்டு?
நாளெல்லாம் வாழ்க்கையெல்லாம்
நடைநடந்து
திரையுடலை நோயுடலைச்
சுமந்துபல ஊர்திரிந்து
தொண்டு செய்த
இரைகடலை அடடா, இவ்
எரியேற்றைத் தமிழ்நாடும்
இழந்த தம்மா!

எப்பொழுதும் எவ்விடத்தும்
எந்நேர மும்தொண்டோ(டு)
இணைந்த பேச்சு!
முப்பொழுதும் நடந்தநடை!
முழுஇரவும் விழித்தவிழி!
முழங்கு கின்ற
அப்பழுக்கு இலாதவுரை!
அரிமாவை அடக்குகின்ற
அடங்காச் சீறற்ம்!
எப்பொழுதோ அடடா,இவ்
வேந்தனையித் தமிழ்நாடும்
ஏந்தும் அம்மா?

பெற்றிழந்தோம், பெரியாரை!
பெற்றியிழந் தோம்!அவரின்
பெருந்த லைமை
உற்றிழந்தோம் உணர்விழந்தோம்
உயிரிழந்தோம் உருவிழந்தோம்!
உலையாத் துன்பால்
குற்றுயிராய்க் குலையுயிராய்க்
கிடக்கின்ற தமிழினத்தைக்
கொண்டு செல்லும்
நெற்றுமணித் தலைவரினை,
அடடா,இத் தமிழ்நாடும்
நெகிழ்த்த தம்மா!

பெரியாரைப் பேசுகின்றோம்
பெரியாரை வாழ்த்துகின்றோம்
பீடு தங்கப்
பெரியாரைப் பாடுகின்றோம்
பெரியார்நூல் கற்கின்றோம்
பீற்றிக் கொள்வோம்!
உரியாரைப் போற்றுவதில்
அவருரைத்த பலவற்றுள்
ஒன்றை யேனும்
சரியாகக் கடைப்பிடித்தால்
அடடா,இத் தமிழ்நாடும்
சரியா தம்மா!

-பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார்(1974)

Advertisements

ELK – Watcher Commands

GET _watcher/watch/<watch_id>
DELETE _watcher/watch/my-watch
PUT _watcher/watch/my-watch?active=false
PUT _watcher/watch/<watch_id>/_activate
PUT _watcher/watch/<watch_id>/_deactivate
GET _watcher/stats
GET _watcher
PUT _watcher/_stop
PUT _watcher/_start
GET _watcher/stats/queued_watches
GET _watcher/stats/current_watches
GET _watcher/stats?metric=executing_watches
PUT _watcher/watch/my-watch/_ack?master_timeout=30s
DELETE _watcher/watch/my-watch?master_timeout=30s
 
PUT _watcher/watch/my-watch/my-action/_ack
 
PUT _watcher/watch/my-watch/_ack
PUT _watcher/watch/my-watch/action1,action2/_ack
 

PKCS8 from Private Key

How to convert PKCS8 from Private Key

openssl pkcs8 -topk8 -nocrypt -in `hostname -s`.key -out `hostname -s`.pkcs8
mv `hostname -s`.pkcs8 `hostname -s`.key

How to verify:
openssl rsa -noout -modules -in `hostname -s`.key | openssl md5
openssl x509 -noout -modules -in `hostname -s`.crt | openssl md5

logstash expression

if EXPRESSION {

} else if EXPRESSION {

} else {

}

EXPRESSION are Comparison tests, boolean logic, etc.

Comparison operators:
equality: ==, !=, <, >, <=, >=
regexp: =~, !~ (checks a pattern on the right against a string value on the left)
inclusion: in, not in

boolean operators:
and, or, nand, xor

unary operator:
!

group with parentheses (…)

Any “value” contains in “tags”:

if “value” in [tags] {
}

Check String Field:

if [myFieldName] =~ /.+/ {
# exists
}

if [myFieldName] !~ /.+/ {
# doesn’t exist
}

Check Number Field:

if [myFieldName] {
# exists
}

 

how to test logstash config

How do test logstash config?

$ cat test.config
input {
stdin { }
}
output {
stdout {
codec => rubydebug }
}
filter {
date {
match => [“message”, “dd/MM/YYYY HH.mm.ss”]
}
}

$ echo ’12/28/2016 10.50.11′ | /opt/logstash/bin/logstash -f test.config
{
“message” => “12/28/2016 10.50.11”,
“@version” => “1”,
“@timestamp” => “2016-12-28T10:50:11.000Z”,
“host” => “mydearhost”
}

Discover: [security_exception] action [indices data read msearch] is unauthorized for user

Discover: [security_exception] action [indices:data/read/msearch] is unauthorized for user

If you select a date range in the Kibana discover tab that includes some data, everything will work correctly.

If you include a range that includes no data, you’ll get an authorization error because the user is not permitted to execute _msearch.

The _msearch it’s trying to execute is for .kibana-devnull.

This is with Elasticsearch 2.3.2 / Shield 2.3.2/ and no longer a requirement in 5.0.

https://github.com/elastic/kibana/issues/6302

Referring to https://www.elastic.co/guide/en/shield/2.3/kibana.html#CO28-1

For example, the following my_kibana_user role only allows users to discover and visualize data in the logstash-* indices.

my_kibana_user:
 cluster:
 - monitor
 indices:
 - names: 'logstash-*'
 privileges:
 - view_index_metadata
 - read
 - names: '.kibana*' 
 privileges:
 - manage
 - read
 - index
 
All Kibana users need access to the .kibana and .kibana-devnull indices.